Skip to main content

תקנון האתר

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים, המשמעות המפורטת לצידם להלן
החברה
– נודיסקין בע"מ, ח.פ. 516541794 האתר - אתר האינטרנט
המוצרים
- המוצרים השונים המוצעים למכירה באתר
יום עסקים
– על פי הטריטוריה אליה נמכרים המוצרים, ימי חול, לא כולל שני ימי סוף שבוע, לפי הטריטוריה, ולא כולל ערבי חג, חג, שבתון (לרבות, בישראל, חול המועד וימי זיכרון
לקוח
– כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, עבור עצמו או עבור אחרים

כללי
האתר משמש כחנות אינטרנטית למכירת מוצרי הלבשה, הלבשה תחתונה ומוצרים נלווים ומשיקים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה (בעצמה או באמצעות מי מטעמה)

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני.י

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על-פי הוראות תקנון זה, ובגלישה או בשימוש בו ו/או בביצוע פעולות בו, הינך מסכים לתנאי תקנון זה. במקרה של אי הסכמה, אנא הימנע מביצוע כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך הוא מופנה לשני המינים כאחד.ד

ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/אועובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.ה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על-פי שיקול דעתה בנסיבות העניין, ו/או לעדכן את מחירי המוצרים באתר, את המבצעים ואת תעריפי המשלוחים, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. המחיר אשר יחייב את החברה ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי אמצעי התשלום וחיוב אמצעי התשלום). עדכון מחירים שבוצע לפני השלמת תהליך הזמנה, יהא תקף ביחס לכל הזמנה שתושלם במלואה לאחר מועד עדכון המחירים.ם

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על-פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.ח

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.ת

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה לגבי טיב ואופי המוצרים ו/או לחייב את החברה להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מוצגות באתר כאמור.ר

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.ן

החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר, להלן ביחד: המבצעים או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, כפוף להוראות הדין החל.ל

בעת עדכון סל הקניות, וכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה, כאשר ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל שלב שהוא מבקש שהחברה לא תשלח לו דיוורים נוספים, מעבר לחובות שחלות עליה על-פי דין ולצורך תפעול האתר ומתן שירות ללקוח.ח

בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהיה רשאי להירשם לרשימת התפוצה של הדיוורים של האתר (להלן: רשימת התפוצה). אם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה לאחר שנרשם, הוא יכול לבצע זאת באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדואר אלקטרוני למען הסר ספק החברה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות והודעות מערכת (כגון חשבונית, אישור הזמנה, תזכורת אודות תהליכי קנייה שהחלו אך לא הסתיימו וכו;), בהתאם לדין החל, וזאת גם אם הלקוח אינו רשום ברשימת התפוצה.ה

הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.ם

ביצוע הזמנות על-ידי לקוח קטין (מתחת לגיל 18) בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק לאחר קבלת אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על-ידי לקוח קטין.ן

החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה)

החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו: (א) הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר; (ג) הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, מסירה במתכוון של פרטים שגויים, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שברשות הלקוח שפרטיו הגיעו לידי הלקוח שלא כדין ו/או שימוש בכרטיס אשראי ללא הרשאה; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה אשר חלף המועד לתשלומו; (ה) כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסמו או הוגבלו לשימוש בדרך כלשהי; או (ו) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.ן

במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוח באתר, להעביראת דפוסי התנהגות הלקוח לרשויות הרלוונטיות ו/או כפוף להוראות הדין, לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.ם

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות
רכישת מוצרים באמצעות האתר תתבצע על-ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת.ת

רכישת מוצרים באתר יכול ותתאפשר אך רק באמצעות כרטיס אשראי, חשבון פאיפאל או ספק תשלום מקוון אחרזיכוי כספי המשמש לרכישה באתר (קרדיט), כרטיס מתנה (גיפט קארד) המיועד לרכישה באתר בלבד שאותו יכול ויינתן לרכוש באתר (להלן: כרטיס המתנה הייעודי לרכישה באתר) וכרטיס דיירקט, על פי שיקול דעת החברה וכפי שיוצע באתר מעת לעת. לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר באמצעי תשלום אחרים שלא מופיעים באתר במועד הרלוונטי.י

החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.ר

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופןמדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח.ח

הזמנה כאורח - קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. עם זאת, במידה והלקוח ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה והדבר יתאפשר באתר החברה במועד הרלוונטי - על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט (זיכוי כספי המשמש לקנייה באתר) לזכותו, אם הוא רשאי לכך או אם יבחר בכך, בהתאם להוראות הדין ותקנון זה, ייווצר חשבון זמני אליו יוזן הקרדיט. כמו כן, מובהר כיהיה והלקוח ביצע הזמנה כאורח ושילם באמצעות כרטיס המתנה הייעודי לרכישה באתר ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, אם עומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה והדבר יתאפשר באתר החברה במועד הרלוונטי – ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן ההחזר שלו זכאי הלקוח האורח בגין ביטול העסקה.ה

תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של הלקוח בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל פאייפאל) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. אם הלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום האמורים הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והלקוח יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוח בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.ר

עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח החברה תבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.ה

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונותהעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. בכל מקרה וכאמור, החברה לא תחויב בביצוע ההזמנה וההזמנה לא תיחשב כהזמנה שהושלמה, על כל המשתמע מכך, עד שלא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון.ן

בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור ההזמנה ו/או פעולת הרכישה (לפי העניין) מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר כי אין בציון באתר שהמוצר קיים במלאי, ראיה לכך שהמוצר אכן קיים במלאי והשלמת ההזמנה תהא כפופה להיותו של המוצר אכן במלאי (ללא תלות במידע שהוצג באתר). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב הלקוח בגינה – יזוכה הלקוח בהתאם. למען הסר ספק, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו מוצר אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך כפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על-ידי הלקוח.ח

כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על-ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אולם יודגש כי מטעמי נוחות, היעד האחרון למשלוח שיעודכן על-ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח להזמנות עתידיות. באחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, הלקוח לא יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח לאחר ביצוע ההזמנה.ה

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורח, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.ה

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שספק שירותי התשלום המקוון אינו מכבד את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, ליצור קשר עם הלקוח (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה לאתר, או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורח), לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם לא יצרה החברה קשר עם הלקוח כאמורת בוטל העסקה.ה

בתשלום באמצעות ספק שירותי תשלום מקוון יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר ספק שירותי התשלום המקוון. במקרה כזה, תוכל החברה לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מספק שירותי התשלום המקוון. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו ספק שירותי תשלום מקווןולא של האתר.ר

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: חוק הגנת הצרכן)
לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר (אחד או יותר) לא יאוחר מ- 21 (עשרים ואחת) ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם
ע"פ תקנות משרד הבריאות אין אפשרות להחזיר הלבשה תחתונה